MiCXM | Bảng giá gói dịch vụ

Bảng giá gói dịch vụ

Bảng giá gói dịch vụ

User/tháng
Liên hệ 19001238
Call Center
  • Tổng đài Call Center + CRM(CS) + QL vụ việc tiếp nhận + Báo cáo
User/tháng
Liên hệ 19001238
Telesales
  • Tổng đài Telesales + CRM (CS) + Outbound + Báo cáo
User/ tháng
Liên hệ 19001238
Omnichannel
  • Tổng đài Call Center + Tích hợp đa kênh (Omnichannel)
User/tháng
Liên hệ 19001238
Contact Center
  • Inbound + Outbound + Omnichannel

Chi tiết gói dịch vụ MiCXM

Call center

Telesales (Outbound)

Omnichannel (Inbound)

Contact Center

Khởi tạo, duy trì, hỗ trợ
Quản lý khách hàng - Customer Management (vCRM)
Quản lý xử lý vụ việc - Case Management
Quản lý sự kiện
Quản lý sản phẩm/ dịch vụ
Quản lý kho kiến thức - Knowledge Base Managerment
Quản lý tương tác đa kênh - OmniChannel
Giao diện Agent Desk - tác vụ Inbound (Customer care)
Quản lý chiến dịch SMS CSKH - SMS Campaign Management
Quản lý nguồn dữ liệu gọi Outbound - Lead Data Manegerment
Quản lý chiến dịch Outbound - Outbound Campaign Management
Outbound Campaign Dialer
Quản lý danh sách blacklist (DNC) - Blacklist Management
Quản lý khảo sát - Questionnaire Manegement
Giao diện Agent Desk - tác vụ Agent Outbound (Outbound Customer Care / Survey)
Giám sát Realtime - Realtime Monitoring
Quản lý Thống kê, báo cáo Inbound - Report Management
Quản lý báo cáo thống kê - Outbound Report management
Quản lý đánh giá QA - Quality Management
API  tích hợp

Đối tác tích hợp

Liên hệ tư vấn

Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX