MiCXM | Bảng giá gói dịch vụ

Bảng giá gói dịch vụ

Bảng giá gói dịch vụ

User/tháng
Liên hệ tư vấn
Call Center
  • Tổng đài Call Center + CRM(CS) + QL vụ việc tiếp nhận + Báo cáo
User/tháng
Liên hệ tư vấn
Telesales
  • Tổng đài Telesales + CRM (CS) + Outbound + Báo cáo
User/ tháng
Liên hệ tư vấn
Omnichannel
  • Tổng đài Call Center + Tích hợp đa kênh (Omnichannel)
User/tháng
Liên hệ tư vấn
Contact Center
  • Inbound + Outbound + Omnichannel

Chi tiết gói dịch vụ MiCXM

Call center

Telesales (Outbound)

Omnichannel (Inbound)

Contact Center

Khởi tạo, duy trì, hỗ trợ
Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạoLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ
Thời gian lưu trữ dữ liệu12 Tháng12 Tháng12 Tháng12 Tháng
Tăng thời gian lưu trữ dữ liệu (User/tháng)*Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệ
Hỗ trợ qua Live chat, Email: contact@mitek.vn8x58x58x58x5
Hỗ trợ qua Hotline 1900 123824x724x724x724x7
Quản lý khách hàng - Customer Management (vCRM)
Quản lý xử lý vụ việc - Case Management
Quản lý sự kiện
Quản lý sản phẩm/ dịch vụ
Quản lý kho kiến thức - Knowledge Base Managerment
Quản lý tương tác đa kênh - OmniChannel
Giao diện Agent Desk - tác vụ Inbound (Customer care)
Quản lý chiến dịch SMS CSKH - SMS Campaign Management
Quản lý nguồn dữ liệu gọi Outbound - Lead Data Manegerment
Quản lý chiến dịch Outbound - Outbound Campaign Management
Outbound Campaign Dialer
Quản lý danh sách blacklist (DNC) - Blacklist Management
Quản lý khảo sát - Questionnaire Manegement
Giao diện Agent Desk - tác vụ Agent Outbound (Outbound Customer Care / Survey)
Giám sát Realtime - Realtime Monitoring
Quản lý Thống kê, báo cáo Inbound - Report Management
Quản lý báo cáo thống kê - Outbound Report management
Quản lý đánh giá QA - Quality Management
API  tích hợp